Vyhlásenie o prístupnosti:

Webové sídlo obce Dubovica (www.dubovica.wordpress.com) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov na svojom webovom sídle.

——————————————————————————————————————————————–

O Z N A M

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje  voľbu hlavného kontrolóra  na deň       16. júla 2015,     ktorá sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Dubovici.
Podrobnosti v prílohe:

Voľba hlavného kontrolóra

——————————————————————————————————————————————

OZNAM

V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov si Vás  prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku dovoľuje požiadať o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode Vašej obce.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

Viac informácii:

————————————————————

FUTBALOVÉ ZÁPASY

 “A” mužstvo dospelých

 31.5.2015 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 17.00 hod.  (čas odchodu 15. 00 hod.)

Chmiňanská Nová Ves  – Dubovica

 Dorast

 30.5.2015   (Sobota)– Začiatok  zápasu o  16.00 hod.     (čas odchodu  15.00   hod.)

Kamenica – Dubovica  

 Žiaci

 31.5.2015  (Nedeľa)– Začiatok zápasu o 14.30  hod.  (čas odchodu 13.15 hod.)

 Ostrovany – Dubovica

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto  _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.