Vyhlásenie o prístupnosti:

Webové sídlo obce Dubovica (www.dubovica.wordpress.com) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov na svojom webovom sídle.

——————————————————————————————————————————————–

1

       Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov, rodinnej pohody, aby vaše domy boli naplnené radosťou, šťastím, stoly plné hojnosti, štedrosti a srdcia blízkych boli plné lásky a porozumenia

                       praje starosta obce Ladislav Timčo

——————————————————————————————————————————————–

OZNAM

Dňa 3.4.2015,  4.4.2015   a  5.4.2015    Bowlingová

miestnosť  zatvorená

*

Od 10.4. 2015  sa menia otváracie hodiny 

           Prevádzkové hodiny pre verejnosť :

  •  Piatok   –     Nedeľa                 19.00 hod. – 21.00 hod.

 ——————————————————————————————————————————————

OZNAM

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku

obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Dubovica z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti – pozemok parc. č. CKN 670/24 o výmere 196 m2, druh pozemku ostatné plochy a pozemok parc. č. CKN 670/17 o výmere 187 m2, druh pozemku ostatné plochy, evidované na LV č. 704, vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre kat. ú. Dubovica, obec Dubovica, okres Sabinov, pre Ing. Katarínu Oslovičovú, trvale bytom Dubovica 143, 082 71 Lipany, za cenu 584,80 Eur.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný majetok obec neužíva dlhodobo, žiadateľ je vlastníkom stavby súp. č. 357 a pozemku p. č. CKN 670/10 evidovaných na LV č. 633, ktorý priľahlý k majetku obce, ktorý je predmetom prevodu, o jeho nájom nebol prejavený záujem, ale bol prejavený záujem o kúpu tohto majetku, žiadateľ tento majetok dlhodobo užíva a obhospodaruje ho, preto chce zosúladiť skutkový stav s právnym stavom, predať tento majetok spôsobom obchodnej verejnej súťaže by zmarilo tento účel a spôsob priameho predaja je vylúčený z dôvodov podľa § 9a ods. 6 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom Dubovica na rokovaní dňa 25.03.2015, uznesením č. 28/2015 –III

Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva Dubovica.

 

Zverejnené na web stránke obce a úradnej tabuli:   01.04.2015

Ladislav Timčo

starosta obce  v.r.

stiahnuť TU

————————————————————————

OZNAM

V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov si Vás  prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku dovoľuje požiadať o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode Vašej obce.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

Viac informácii:

————————————————————

FUTBALOVÉ ZÁPASY

 “A” mužstvo dospelých

  19.4.2015 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 16.00 hod.  (čas odchodu 14.15   hod.)

Široké  – Dubovica 

 Dorast

 19.4.2015   (Nedeľa)– Začiatok  zápasu o  13.15 hod.     (čas odchodu  11.45  hod.)

Gregorovce  – Dubovica 

 Žiaci

 19.4.2015  (Nedeľa)– Začiatok zápasu o 13.15  hod.  (čas odchodu  11.45 hod.)

Široké – Dubovica

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto  _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.