Hlásenie o prístupnosti:

Webové sídlo obce Dubovica (www.dubovica.wordpress.com) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov na svojom webovom sídle

——————————————————————————————————————————————–

OZNAM

Od októbra 2016 ma obec novu stránku:

http://obecdubovica.sk/

——————————————————————————————————————————–

OZNAM

Obec Dubovica, Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy , Dubovica 48, 082 71 Lipany

Podmienky výberového konania na stiahnutie …

————————————————————————————————

O Z N A M

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 12.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  02.09.2016   o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

——————————————————————————————————————————————————

Návrh VZN č. 1/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určení podmienok úhrady v ŠJ Dubovica  (…)

———————————————————————————————————

 O Z N A M

Od 1. júla 2016 platia v rámci novely Trestného zákona prísnejšie postihy za nelegálny odber energií   viac o stanovisku  SPP    LIST

———————————————————————————————————————————————————————————————————

OZNAM

DCOM

————————————————————————————————————————-

V súčasnosti realizujeme projekt “Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dubovica” viac informáciu po kliknutí

 ——————————————————————————————————————————————————————-

 OZNAM

Od 29.4. 2016  sa mení prevádzka bowlingovej miestnosti

Bowlingová  miestnosť bude otvorená pre verejnosť   ná základe objednávok.

Objednať sa môžete   na obecnom úrade  pondelok  – piatok  do 15.00 hod.  na tel. č.  :

– 0917  586 615

– 0911 572 047

– 0911 233 227

– 051 4572047

—————————————————————————————————–

Ochrana lesov pred požiarmi

ochrana lesov letak1 [Režim kompatibility]

——————————————————————————————

FUTBALOVÉ ZÁPASY

“A” –  mužstvo dospelých

9.10.2016 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o 14.00  hod.  (čas odchodu   hod.)

  Dubovica – Vyšná Šebastová

Dorast

8.10.2016 (Sobota) – Začiatok zápasu  o 14.30  hod. (čas odchodu   hod.)

 Dubovica – Rožkovany

 Žiaci  

  8.10.2016 (Sobota)  Začiatok zápasu o 15.00   hod.  (čas odchodu  14.00 hod.)

 Kamenica -Dubovica  


______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto  ____________________________________________________

Zmena cestovného poriadku

 Zmena cestovného  poriadku 708404  platnosť od 13.12.2015

Cestovný poriadok linky 708404 pre rok 2016 s platnosťou od 13.12.2015.

Popis zmeny: časová úprava odchodu spoja č. 35 zo zastávky Lipany,AS z 6.47 hod. na 6.35 hod.

9 zo zastávky Lipany, AS z 7.10 hod. na 7.05 hod.

12 zo zastávky Dubovica hor.koniec z 6.57 na 6.4 5hod.

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Ochrana lesov pred požiarmi  – usmernenie

——————————————————————————————————————————-

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.