Vyhlásenie o prístupnosti:

Webové sídlo obce Dubovica (www.dubovica.wordpress.com) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov na svojom webovom sídle.

————————————————————————————–

O Z N A M

 Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dubovica

 Obecné zastupiteľstvo v Dubovici v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť  – časť budovy o výmere 51 m2 , súp. č. 341, postavenú na pozemku CKN par. č. 43 zapísanú na LV č. 807 pre katastrálne územie Dubovica priamym prenájmom pre Petra Robu z dôvodov hodných osobitného zreteľa za nájomné vo výške 50Eur/mesačne.

 Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetnú nehnuteľnosť menovaný už roky využíva na predaj základných potravín pre občanov obce. Občania sú spokojní s poskytovanými službami. Potraviny sa nachádzajú v hornej časti obce, kde sa iný obchod nenachádza, čo je výhodné pre občanov ktorí tam bývajú.

         Zámer a spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce priamym   prenájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom   schvaľovania Obecným zastupiteľstvom Dubovica na rokovaní dňa   20.10.2015, a schválený uznesením č. 59/2015

       Schválenie nájmu nehnuteľného majetku obce priamym prenájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania na 8. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dubovici

V Dubovici, 27.10.2015

Ladislav Timčo

 starosta obce v.r.

—————————————————————————————————————————————————–

O Z N A M

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva

7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  20.10.2015   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

—————————————————————————————————————————————————-

OZNAM

Od 20.11. 2015  sa mení prevádzka bowlingovej miestnosti

Bowlingová  miestnosť bude otvorená pre verejnosť  každý piatok, sobotu a nedeľu 

     od 19.00 hod.      do 21.00 hod.

Miestnosť  je možné objednať si  aj na základe objednávky.

Objednať sa môžete   na obecnom úrade  pondelok  – piatok  do 15.00 hod.  na tel. č.  :

– 0917  586 615

– 0911 572 047

– 0911 233 227

– 051 4572047

—————————————————————————————————–

OZNAM

V súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov si Vás  prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku dovoľuje požiadať o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení, nachádzajúcich sa v územnom obvode Vašej obce.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

Viac informácii:

————————————————————

FUTBALOVÉ ZÁPASY

 “A” –  mužstvo dospelých –  voľno

15.11.2015 ( Nedeľa)– Začiatok   zápasu o   hod.  (čas odchodu     hod.)

   Dubovica –

 Dorast  – voľno

14.11.2015  (Sobota) – Začiatok zápasu  hod. (čas odchodu   hod.)

 Chmiňany  –   Dubovica

 Žiaci   – voľno

  – Začiatok zápasu o   hod.  (čas odchodu  hod.)


______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto  ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.