bec sa nachádza na severozápade Šarišskej vrchoviny v doline Dubovického potoka, pravého prítoku Torysy, 2 km južne od centra mesta Lipany. Nadmorská výška v strede obce je 420 m n. m. a v chotári 381 – 1028 m n. m. Kataster obce o rozlohe 1680 ha sa rozprestiera na členitom teréne. Katastrálne susedí s obcami Renčišov, Ďačov, Lipany a Rožkovany.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1278, keď ju odkúpili od zemana Butka Tekulovci. Obec je doložená z roku 1278 ako Dombomezew, neskôr ako Dobou (1352), Dubowicza (1773); maďarsky Dobó, Tarcadobó. Obec patrila viacerým zemepánom, od 16. storočia Dobayovcom. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom. V roku 1427 mala 32 port, v roku 1787 mala 99 domov a 669 obyvateľov, v roku 1828 mala 112 domov a 837 obyvateľov. Za I. ČSR obyvatelia pracovali ako poľnohospodárski robotníci na miestnom veľkostatku. V obci bola píla a mlyn. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci, časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Prešova a Košíc.

Petrovenec

Obec sa spomína v roku 1278, keď Tekulovci žiadali kráľa, aby im daroval opustené polia panstva Šariš. Obec je doložená z roku 1278 ako Petwimezeg, Petwmezew, neskôr ako Petermezeg (1332), Petrovjanec (1786). V roku 1330 mala faru, v roku 1427 tu bolo 7 port. Do 17. storočia patrila Dobayovcom. Obyvatelia boli želiari. V roku 1787 mala 20 domov a 189 obyvateľov, v roku 1828 už ako osada Dubovica mala 22 domov a 192 obyvateľov. Zanikla splynutím s Dubovicou.


V súčasnosti rastie význam obce ako strediska cestovného ruchu vďaka neďalekej rekreačnej oblasti Dubovica – Žliabky s výbornými podmienkami pre chatárov a zimné športy. Rímskokatolícky kostol bol postavený v 13. storočí. Obec spravuje Základnú školu s Materskou školou. Dejiskom kultúrnych akcií v dedine je spravidla kultúrny dom. Vedenie obce venuje dostatočnú pozornosť rozvoju športových aktivít. Obec je splynofikovaná, má vlastný vodovod a kanalizácia je napojená na čističku odpadových vôd. Rozvoj cestovného ruchu v obci sa prejavil aj zriadením stravovacích a ubytovacích zariadení.