ZMLUVY 2016

Názov zmluvy:Poistná zmluva Uzavrel: ČSOB Poisťovňa, a.s. Vajnorská 100/B 831 04  Bratislava 3 IČO: 31 325  416  a Obec Dubovica Popis:  Poistenie majetku  Dátum uzavretia zmluvy: 8.1.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 13 /2016/RB Uzavrel: RamontBuilding s.r.o., Abranovce 11,  IČO: 44 873 905  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie služieb externého manažmentu – implementácie  projektu s názvom “Rekonštrukcia a modernizácia verejn. osvetlenia v obci Dubovica  Dátum uzavretia zmluvy: 15.1.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Názov zmluvy: Zmluva  o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta    Uzavrel:DOOXX – stravné lístky, spol. s.r.o.  Kálov 356, 010 01  Žilina, IČO: 36391000  a Obec Dubovica Popis: zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov  prostredníctvom stravných lístkov Dátum uzavretia zmluvy: 4.02.2016  Dátum zverejnenia: 04.02.2016
Názov zmluvy:  Dohoda č.  16/37/012/21 Uzavrel:  ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: Úprava práva a povinnosti pri zabezpečení výkone  menších obecných služieb pre obec  Dátum uzavretia zmluvy: 17.3.2016 Dátum zverejnenia: 17.3.2016
Názov zmluvy:  Dohoda č.16/ 37 /50J/ 2 2Uzavrel: ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: Dohoda  pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  Dátum uzavretia zmluvy: 22.03.2016 Dátum zverejnenia: 23.03.2016
Názov zmluvy: Dohod a č. 16/37/054/107 – ŠnZ Uzavrel: ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre nezvýhodnených UoZ Dátum uzavretia zmluvy:30.3.2016 Dátum zverejnenia: 30.3.2016
Názov zmluvy: Dohoda o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Uzavrel: Futbalový klub Dubovica a Obec Dubovica Popis: Práva a povinnosti pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK. Dátum uzavretia zmluvy: 7.4.2016 Dátum zverejnenia: 11.04.2016
Názov zmluvy:  Zmluva o elektronickom prístupe  komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb  Uzavrel: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25  Bratislava, IČO: 35 942 436 a Obec Dubovica Popis: Používanie elektronickej pobočky uvádza, ktoré dokumenty môžu zmluvné strany elektronický  zasielať, generovať alebo uschovávať  Dátum uzavretia zmluvy: 18.04.2016  Dátum zverejnenia:  18.04.2016
Názov zmluvyDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  Uzavrel: Orange Slovensko, a.s., Metodova  8, Bratislava , IČO: 356  97 270  a Obec Dubovica Popis: Aktivácia , zmena účastníckeho programu.  Dátum uzavretia zmluvy: 19.04.2016 Dátum zverejnenia: 21.04.2016
Názov zmluvy:  Dohoda o skončení dohody č. 15/37/052/1162  Uzavrel:  ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: Skončenie dohody  Dátum uzavretia zmluvy:  20.04.2016 Dátum zverejnenia: 27.04.2016
Názov zmluvy: Zmluva číslo VSN 0707201503  Uzavrel: ENVI -PACK a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, IČO: 35 858 010 a Obec Dubovica Popis:  Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov  Dátum uzavretia zmluvy:1.6.2016 Dátum zverejnenia:6.6.2016
Názov zmluvy:Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní  Uzavrel:  Mesto Lipany, Krivianska 1, Lipany  a Obec Dubovica Popis:  zabezpečenie  verejného obstarávania na zákazku “Nakladanie s komunalným odpadom,drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v meste Lipany, ako aj vo všetkých obciach, ktoré uzatvorili túto dohodu  Dátum uzavretia zmluvy:  18.4.2016 Dátum zverejnenia: 22.06.2016
Názov zmluvy:  Zmluva o prenájme  Uzavrel:ARCH STUDIO,s.r.o., Veterná 6551/6, Haniska, IČO: 36769185  a Obec Dubovica Popis: Prenájom kultúrneho domu počas 12. Dubovicého jurmaku Dátum uzavretia zmluvy: 20.6.2016 Dátum zverejnenia: 22.06.2016
Názov zmluvy: Dohoda č. 16/37/051/208 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej  praxe  Uzavrel:  ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: Úprava práv a povinnosti zamestnávateľa a úradu pri zabezpečovaní vykonávania absolventskej praxe  Dátum uzavretia zmluvy: 06.7.2016 Dátum zverejnenia:  07.07.2016
Názov zmluvy: Dohoda  č. 16/37/010/95  Uzavrel: ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: Úprava práv a povinnosti zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi   Dátum uzavretia zmluvy: 19.7.2016 Dátum zverejnenia: 20.07.2016
Názov zmluvy:  Zmluva č. 426/2016/OK  Uzavrel: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475  a Obec Dubovica Popis: Práva a povinnosti pri poskytnutí dotácie z rozpočtu  PSK. Dátum uzavretia zmluvy: 19.7.2016 Dátum zverejnenia: 21.07.2016
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 Uzavrel: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava  212  IČO: 00686832 a Obec Dubovica Popis: Práva a povinnosti pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK. Dátum uzavretia zmluvy: 17.8.2016 Dátum zverejnenia: 22.08.2016
Názov zmluvy: Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Uzavrel: Dubovičan, oz. Dubovica 179, 082 71  IČO:  50256947 a Obec Dubovica Popis:  Výška a použitie schválenej dotácie  Dátum uzavretia zmluvy: 08.09.2016 Dátum zverejnenia: 09.09.2016