O B E C    D U B O V IC A

Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany

Zadávanie zákazky na uskutočnenie prác

“Živičná úprava miestnych komunikácii v obci Dubovica”

Obec Dubovica so sídlom Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky: “Živičná úprava miestnych komunikácii v obci Dubovica”

 Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DUBOVICA

Obecný úrad

Dubovica 190

082 71 Lipany

IČO: 00326992

DIČ: 2020711440

Bystrík HUDÁK, starosta obce

Tel. č.: 051/4572047

E-mail: ocudubovica@stonline.s

prevziať (1)  Výzva na predkladanie ponúk stiahnuť   TU

prevziať    Výkaz výmer   stiahnuť   TU

Zverejnil: Bystrík Hudák dňa 10.10.2013