Všeobecné  záväzné  nariadenia

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dubovica  (pdf),    (Príloha č. 1 k VZN č.1 2016)

VZN č. 2/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci pre občanov obce Dubovica  (pdf)

VZN č.  7/2015 – Miestne dane   ( pdf )

VZN č. 8/2015- O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   ( pdf)

VZN č.9/2015 – O mieste vylepovania volebných plagátov politických strán a hnutí v čase volebnej kampane  (pdf )

VZN č. 10/2015 – O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Dubovica ( pdf)

VZN č. 11/2015 – O určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych