Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia [stiahnúť]

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby [stiahnúť]

Ohlásenie drobnej stavby [stiahnúť]

Ohlásenie drobnej stavby – plynová prípojka [stiahnúť]

Ohlásenie stavebných úprav [stiahnúť]

Žiadosť o povolenie výrubu drevín mimo lesa [stiahnúť]

Žiadosť o prekopávku  MK [stiahnúť]

Žiadosť o súhlas na odňatie pôdy [stiahnúť]

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby [stiahnúť]

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia, rekonštrukcia [stiahnúť]

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením [stiahnúť]