O Z N A M

Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Dubovica a podmienky verejnej obchodnej súťaže

a) zámer predaja nehnuteľnosti – Hotel Holcija s.č. 321 na p. CKN 672/12 kú. Dubovica s prísl. a pozemkom z parciel – p. CKN č. 672/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008m2, p. CKN č. 672/3 – ostatné plochy o výmere 2386m2, p. CKN č. 672/5 – ostatné plochy o výmere 914m2, CKN č. 670/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1336m2 a p. CKN č. 670/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684m2 k.ú Dubovica, spôsobom obchodnej verejnej súťaže

b) podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj – Hotel Holcija s.č. 321 na p. CKN 672/12 kú. Dubovica s prísl. a pozemkom z parciel – p. CKN č. 672/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008m2, p. CKN č. 672/3 – ostatné plochy o výmere 2386m2, p. CKN č. 672/5 – ostatné plochy o výmere 914m2, CKN č. 670/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1336m2 a p. CKN č. 670/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684m2 k.ú Dubovica, spôsobom obchodnej verejnej súťaže.
Záväzné podmienky súťaže:
- kúpna cena nehnuteľnosti, pričom minimálna bude 160.000,00 €
- kúpna cena splatná do 60 dní od podpísania zmluvy
- navrhovateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči vyhlasovateľovi
Ďalšie podmienky súťaže:
- kritériom vyhodnotenia ponúk je najvyššia cena
- vyhlasovateľ ma právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa záväzné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov
- návrh možno odvolať, meniť, alebo dopĺňať, len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov
- navrhovatelia nemajú návrh na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo neprijať ani jednu ponuku
- vybraná ponuka musí byť schválená uznesením obecného zastupiteľstva
- náklady súvisiace s prevodom hradí kupujúci
- ponuky môžu byť predkladané písomne v uzatvorenej obálke na adresu obecného úradu s heslom „Obchodná verejná súťaž – hotel Holcija NEOTVÁRAŤ“, alebo osobne do zasadnutia obecného zastupiteľstva. Termín obecného zastupiteľstva sa určuje na 28.04.2014 o 19.00 hod.

————————————————————————————————————

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce   zvoláva   28.   zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    07.04.2014   o 19.00 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka

——————————————————————————————————————————

P o z v a n i e

 Milé ženy ,

          nápad oslavovať Medzinárodný deň žien má svoju dávnu históriu. Dátum 8. marec bol stanovený na počesť veľkého štrajku newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Práve tieto ženy bojovali za svoje práva.  Prvý sviatok MDŽ sa konal v roku 1921 a o rok neskôr už nadobudol masový charakter.   Po nežnej revolúcii sme akosi zanevreli na mnoho dobrých vecí a oslava medzinárodného dňa žien bola jednou z nich. Aj napriek tomu si myslím, že je veľmi dôležité pozastaviť sa v tejto uponáhľanej dobe a vzdať hold a prejaviť úctu každej žene !     Milé ženy , prajem Vám k sviatku žien pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti a radosti zo života. Robíte svet krajším a lepším a preto Vám patrí úprimná vďaka.
Preto príjmite pozvanie  na kultúrny program ktorý sa uskutoční 09.3.2014  o 15.30 hod.  v kultúrnom dome
MDŽ 2014  zelený

__________________________________________________________________________________________<

 

O Z N A M

Zverejnenie zámeru  predaja nehnuteľnosti – Hotel Holcija s.č. 321  na p. CKN 672/12 kú. Dubovica s prísl. a pozemkom z parciel – p. CKN č. 672/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008m2, P. CKN č. 672/3 – ostatné plochy o výmere 2386m2, p. CKN č. 672/5 – ostatné plochy o výmere 914m2, CKN č. 670/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1336m2 a p. CKN č. 670/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684m2 k.ú Dubovica, v hodnote 331.000.00 €  spôsobom obchodnej verejnej súťaže. Táto hodnota je zároveň najnižšou cenovou ponukou. TU

__________________________________________________________________________________________

FUTBALOVÉ ZÁPASY

“A” mužstvo dospelých

 03.11.2013   (Nedeľa)- Začiatok   zápasu o 13.30 hod.  (čas odchodu  12.30 hod.)

    Pečovská Nová Ves  -  Dubovica 

Dorast

  03.11.2013   (Nedeľa)- Začiatok  zápasu o  10.45 hod.     (čas odchodu 09.45   hod.)

   Ražňany  -  Dubovica

Žiaci

 02.11.2013   (Sobota)- Začiatok zápasu o 14.00  hod.  (čas odchodu  13.00hod.)

   Pečovská Nová Ves – Dubovica  

______________________________________________________________________________________________

O z n a m    vykurovacia sezóna

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto

_______________________________________________________________________________________

Zmena cestovného priadku od 1.03.2014

- spoj č. 23 s odchodom z Lipian, AS bude časovo posunutý z 14:10 hod. na 14:15 hod., vratný spoj č. 26 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 14:20 hod. na 14:25 hod.
- spoj č.27 s odchodom z Lipian, AS bude časovo posunutý z 15:20 hod. na 15:30 hod., vratný spoj č. 28 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 15:30 hod. na 15:40 hod.
- spoj č. 6 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 6:05 hod. na 6:03 hod.
- spoj č. 10 s odchodom z Dubovice, horný koniec o 6:40 hod. bude mat’ zachádzku na zastávku Lipany, Gľace most. Tento spoj privezie žiakov priamo k základnej škole, čím sa zvýši bezpečnosť’ žiakov, ktorí nebudú prechádzať  cez hlavnú cestu. Zachádzkou na zastávku Lipany, Gľace, most u tohto spoja odbor dopravy vyhovel žiadosti riaditeľstvu Základnej školy, ul. Hviezdoslavova, Lipany.
- spoj č. 21 a 121, na žiadosť  starostu obce Ďačov, bude mat’ jednotný odchod z Lipian, AS o 14:15 hod.
Spoj s odchodom z Dubovice, horný koniec o 5:20 hod. pripadne o 5:15 hod. bol posledné roky prispôsobovaný s príchodom do Lipian k odchodu vlaku smerom do Prešova. Spoj č. 2s odchodom z Ďačova o 4:45 hod. a z Dubovice, horný koniec o 4:55 hod. bol schválenýodborom dopravy s platnosťou od 15. 12. 2013. Na žiadosť’ starostov obcí Dubovica a Ďačova,bol odchod spoja č. 2 z Ďačova upravený zo 4:45 hod na 4:35 hod., z Dubovice, horný koniec zo4:55 hod na 4:45 hod., s príchodom do Lipian o 4:55 hod, s platnosťou od 1. 2. 2014, aby spoj
mal pripoj k vlaku s odchodom z Lipian o 5:01 hod. Z vyššie uvedeného, o zavedenie spoja o 5:20 hod. odbor dopravy nevyhovuje.

Cestovný poriadok platný od 01.03.2014

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.