OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce opätovne  zvoláva   33mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    10.09.2014   o 19.00 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka

————————————————————————————————————————————–

 O Z N A M

Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu hnuteľného majetku Obce Dubovica a podmienky verejnej obchodnej súťaže  hnuteľný majetok obce -lyžiarske vleky pozostávajúci:  – malý vlek 300 m, stĺpy- 7 ks, kotvy – 20 ks, pätky – 7 ks, elektromotor, elektrický rozvádzač, kladky na každom stĺpe

- veľký vlek LVH 180 stĺpy 12 ks , pätky 12 ks , kladky na každom stĺpe, kotvy – 113, elektromotor, ktorého zostatková cena v účtovníctve je 0,00 Eur, slovom: nula Eur, sa stáva prebytočným majetkom obce. Tento majetok bude ponúknutý prípadným záujemcom na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

Zámer Obce Dubovica predať hnuteľný majetok obce – lyžiarske vleky pozostávajúci zo zariadení uvedených v bode a) spôsobom obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až 288 Obchodného zákonníka

Podmienky verejnej obchodnej súťaže „OVS – Predaj lyžiarskych vlekov a príslušenstva“ –

Záväzné podmienky súťaže:

  • predloženie návrhu kúpnej zmluvy, ktorá bude obsahovať:

kúpnu cenu predmetu súťaže, pričom minimálna bude podľa znaleckého posudku t.j. : Tatrapoma LVH180   : 7.916,00 €,  Malý vlek L 300 m     : 1.331,00 €

záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní od podpísania zmluvy

  • čestné vyhlásenie – navrhovateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči vyhlasovateľovi

Ďalšie podmienky súťaže:

  • Kritériom vyhodnotenia ponúk je najvyššia ponuka, ktorá spĺňa záväzné podmienky súťaže
  • Vyhlasovateľ ma právo vybrať najvýhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa záväzné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov
  • Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať, len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov
  • Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži
  • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo neprijať ani jednu ponuku
  • Vybraná ponuka musí byť schválená uznesením obecného zastupiteľstva
  • Ponuky môžu byť predkladané písomne v uzatvorenej obálke na adresu obecného úradu s heslom „Obchodná verejná súťaž – Predaj lyžiarskych vlekov a príslušenstva“ v lehote do 5.9.2014

———————————————————————————————————————————————

 

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce opätovne  zvoláva   32.   zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    07.08.2014   o 19.00 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka

 

————————————————————————————————————————————————

FUTBALOVÉ ZÁPASY

“A” mužstvo dospelých

 21.09.2014   (Nedeľa)- Začiatok   zápasu o 10.30 hod.  (čas odchodu    hod.)

     Dubovica – Šarišské Dravce

Dorast

  20.09.2014   (sobota)- Začiatok  zápasu o  15.00 hod.     (čas odchodu  .00  hod.)

     Dubovica – Rožkovany

Žiaci

 21.09.2014   (Nedeľa)- Začiatok zápasu o 13.00  hod.  (čas odchodu  00 hod.)

   Dubovica – Chmiňanská Nová Ves

______________________________________________________________________________________________

O z n a m    vykurovacia sezóna

________________________________________________________________________________________

Prevádzkový poriadok  – zberné miesto

_______________________________________________________________________________________

Zmena cestovného priadku od 1.06.2014

Spoj č. 11   z   5:45  hod.   – na 5:30

Cestovný poriadok platný od 01.06.2014

Zmena cestovného priadku od 1.03.2014

 

- spoj č. 23 s odchodom z Lipian, AS bude časovo posunutý z 14:10 hod. na 14:15 hod., vratný spoj č. 26 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 14:20 hod. na 14:25 hod.
– spoj č.27 s odchodom z Lipian, AS bude časovo posunutý z 15:20 hod. na 15:30 hod., vratný spoj č. 28 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 15:30 hod. na 15:40 hod.
– spoj č. 6 s odchodom z Dubovice, horný koniec bude časovo posunutý z 6:05 hod. na 6:03 hod.
– spoj č. 10 s odchodom z Dubovice, horný koniec o 6:40 hod. bude mat’ zachádzku na zastávku Lipany, Gľace most. Tento spoj privezie žiakov priamo k základnej škole, čím sa zvýši bezpečnosť’ žiakov, ktorí nebudú prechádzať  cez hlavnú cestu. Zachádzkou na zastávku Lipany, Gľace, most u tohto spoja odbor dopravy vyhovel žiadosti riaditeľstvu Základnej školy, ul. Hviezdoslavova, Lipany.
– spoj č. 21 a 121, na žiadosť  starostu obce Ďačov, bude mat’ jednotný odchod z Lipian, AS o 14:15 hod.
Spoj s odchodom z Dubovice, horný koniec o 5:20 hod. pripadne o 5:15 hod. bol posledné roky prispôsobovaný s príchodom do Lipian k odchodu vlaku smerom do Prešova. Spoj č. 2s odchodom z Ďačova o 4:45 hod. a z Dubovice, horný koniec o 4:55 hod. bol schválenýodborom dopravy s platnosťou od 15. 12. 2013. Na žiadosť’ starostov obcí Dubovica a Ďačova,bol odchod spoja č. 2 z Ďačova upravený zo 4:45 hod na 4:35 hod., z Dubovice, horný koniec zo4:55 hod na 4:45 hod., s príchodom do Lipian o 4:55 hod, s platnosťou od 1. 2. 2014, aby spoj
mal pripoj k vlaku s odchodom z Lipian o 5:01 hod. Z vyššie uvedeného, o zavedenie spoja o 5:20 hod. odbor dopravy nevyhovuje.

Cestovný poriadok platný od 01.03.2014

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Obec Dubovica začala výstavbu chodníka pre peších  “Dubovica – Lipany”

_____________________________________________________________________________________________

OZNAM

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti tu.

Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.